GDPR

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul European privind protecția personelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Prelucrarea datelor


Ocolul Silvic Comunal Telciu, cu sediul în localitatea Telciu, str. Principală nr.188 B, județul Bistrița-Năsăud, reprezentată de Pupeza Luca în calitate de șef Ocol, prelucrează date cu caracter personal conform următoarelor prevederi legale:
• Legea 46/2008 - codul silvic;
• Legea 171/2010 - stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
• HG 715/2017 - regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
• HG 470/2014 - aprobarea normelor referitoare la proveniența, circulatia și valorificarea materialelor lemnoase;
• OUG 59/2000 - statutul personalului silvic.Drepturile persoanei


Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lânga drepturile existente în prezent, regasim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor.Pe scurt drepturile care le are persoana:

Dreptul de acces, înseamnă că fiecare persoană are dreptul de a primi o confirmare cu datele personale din partea Ocolului Silvic Comunal Telciu, că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor, se referă la dreptul de a primi datele personale într­un format structural, utilizat în mod curent și care pot fi citite automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție, vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, are dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor, (dreptul de a fi uitat) înseamnă că ai dreptul de a solicita sa-ți fie șterse datele cu caracter personal, făra întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; te opui prelucrarii și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respecatrea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării, poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care instanța nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanei i se solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnata și datată, transmisă la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.


Documente:
Notă de informare GDPR OSC Telciu R.A. (format digital Adobe PDF)


CIF: RO25327840, Nr. ord. reg. com. / an: J06/153/2009
Adresa: Strada Principală Nr. 188B
427355 Telciu, jud. Bistrița-Năsăud, România
Telefon/Fax: +40 263 369 515
Mobil: +40 767 808 701
Pază: +40 767 808 708